حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر کیخا :تعامل نمایندگان می توانددرجهت پیشرفت سیستان موثرباشد، گله مندی که ازاین عزیزان داریم ،چه مطالباتی که ازتریبون نمازجمعه وچه بصورت مکتوب به دفاترایشان ارسال شده متاسفانه هیچگونه بررسی انجام نشده

[ad_1]

هامون پرس : عصردیروز ودرآخرین روزازتیرماه ۹۶اصحاب رسانه سیستان بنابرجلسات ماهانه که مدتی است باتاخیربرگزارمیشود دردفترامام جمعه زابل تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هامون پرس  ،حجت الاسلام والمسلمین کیخادرابتداضمن عرض خیرمقدم به خبرنگاران رسانه ها گفت:خداراشاکریم که دربازه های زمانی مختلف ازنزدیک همواره باشمادیدارداشته ایم ولی متاسفانه به دلیل برخی گرفتاریها درسال ۹۶ کمترآن عهدی که باهم درزمینه نشست جلسات ماهانه به تاخیرافتادعملی نشد وانشاءا… امسال باقوت بیشتری این نشستهاادامه داشته باشد.

وی افزود:من دراین چندسال که درخدمت عزیزان بوده ام حتماشناخته اید ولایه های پنهان شخصی ،رفتاری وگفتاری بعنوان مسئول دراین شهرندارم وهموراه عرایضی که دارم شفاف است وجاهایی که لازم است عقل باشددست به عصاحرکت میکنم ودراین چندسال فرازونشیب های زیادی داشته ایم وهمدلی ویک دست شدن  رسانه ها باامام جمعه خیلی اثرات عجیبی درمنطقه گذاشت و آن حس مطالبه گری رااحیاکردوبه خیلی ازنداشته هارسیدیم وبه بعضی موضوعاتی که نداربودیم دارامندشدیم ودربرخی مواردهم ضعیف حرکت کردیم ،ماعهدبسته بودیم آن مطالبات  که به حق بودانهاراعنوان تیترهای رسانه یتان قراردهید ودربرهه های زمانی مختلف دوباره وچندباره به کاربندیم ،ماباهیچ جناحی  وسلیقه ی سیاسی مشکلی نداریم واگردخالت درسلایق شخصی شود خیانت کرده ایم،ماهمواره بامسئولین ،هم زبان انتقادداشته ایم وهم زبان تشکروهدف مادروهله اول برای رضای خداوسپس مردم عزیزمان بوده و من همان کیخای سه سال قبل هستم  وریالی هم جمع نکرده ام وهمه ی تلاشم درجهت خدمت به مردم بوده استI

وی درادامه خطاب به رسانه هاگفت: بعضی ازرسانه هادرجاهایی کوتاهی داشته اند،نه اینکه تعمدی باشدوبایدبازنگری کنیدوبه اهمیت موضوعات مختلف درباب مشکلات سیستان بپردازیدوبرای خداسیستان رادریابید،پیشرفت یک فرهیخته سیستانی پیشرفت همه ماست وبرای منافع سیستان همه بایدبااتحاد وهمدلی دست دردست هم دهیم وهمزبانی وهمدلی راهیچوقت ازدست ندهیم وازهرسلیقه ی سیاسی که باشیم فرزندسیستان هستیم ودراصل ولایت فقیه وارمان های انقلاب هیچ اختلافی نداریم وهمه مسئولین سربازان انقلاب هستند. ایشان سپس به پرسشهای خبرنگاران درموضوعات گوناگون پاسخ های لازم رادادند

 

وی درموردعدم تصویب منطقه آزادسیستان درزمان کنونی که لازم است گفت: بایدببینیم مقصراصلی دراین زمینه کیست؟درموردمدیریت مرز که به دردمردم  می خوردچیزی دیده نمی شودودربعضی ازمواردماشدیداورودکرده ایم وبایدگفت درزمینه های مختلف صادرات خوبی داریم ودولتمردان ماباید ازاین ظرفیتهااستفاده کنند ودراین میان حق مردم دیده نشده  وفقط برای دولتیان درآمدزابوده ،پس تکلیف مرزنشینان ماکه باوضعیت بدمعیشتی زندگی می کنندچه می شود؟منطقه ویژه اقتصادی رامشار که سالهاست تصویب شده ولی عملا هیچگونه فعالیتی اقتصادی درآن انجام نمی شودواین وظیفه استانداروفرمانداران است که سرمایه گذارجذب کنندتافعالیت اقتصادی واشتغالزایی درآن صورت گیرد.

امام جمعه زابل  مرزرایک فرصت دانست وگفت: مرزبرای همه آحادمردم است  که تمامی مردم منافعی ازمرزداشته باشند،آرزوداشتیم که درده سال گذشته آزادراه زابل به زاهدان تمام شود ولی تاکنون پیشرفت کمی داشته وباکندی به پیش رفته ومتاسفانه هرازگاهی جان عده ای ازهمشهریان براثرغیراستانداردبودن جاده گرفته میشود.

وی افزود:دربحث خشکسالی های اخیر که دولت بایددربازه زمانی کم بتواند طرحهایی همچون دپوی کالادررامشار،آبیاری ۴۶هزارهکتارازمزارع سیستان ،منطقه آزادسیستان  وفرصتهای مرزتوفیق چندانی نداشته ومتاسفانه کارهابه کندی به پیش می رود واین موضوعات می توانست اگربه موقع انجام میشد الان مشکل بیکاری جوانان ومعیشت مردم رانداشتیم.

وی درخصوص تعامل نمایندگان بیان داشت:تعامل نمایندگان می توانددرجهت پیشرفت سیستان موثرباشد،درست است که اختلاف جناحی وسلیقه ای وجوددارداماتوجه بایدداشته باشند برای پیشرفت سیستان  دست دردست هم داده وباهم درجهت خدمت به مردم حرکت کنندوگله مندی که ازاین عزیزان داریم ،چه مطالباتی که ازتریبون نمازجمعه بیان شده وچه بصورت مکتوب به دفاترایشان ارسال شده متاسفانه هیچگونه بررسی انجام نشده وآنچه که انتظارازاین دونماینده عزیزداشتیم تاکنون دیده نشده ،هرچنددرمجلس ویادروزارتخانه هاتلاشهایی شایدداشته اندوکارهایی راانجام داده باشنداماانتظارمیرودکه آثارفعالیت هایشان درمنطقه سیستان دیده ومشاهده شود.

وی درباره غیبت دوهفته ای درنمازجمعه اظهارداشت: غیبتی درکارنبوده وبعلت کارعلمی درقم بوده است ودرحال انجام گذراندن سطح علمی چهارحوزه رادرسطح دکترامیباشم که بحمدالله روبه پایان است .

وی همچنین ازافتتاح حسینیه شهیدین درآینده نزدیک خبردادوگفت:بزودی این مجموعه که درمحل مصلی المهدی قرارداردبرای انجام نمایشگاههای مختلف ومناسبت های ا یام الله هاموردبهره برداری قرارخواهدگرفت.

ایجادکانون خبرنگاران سیستان نیزیکی ازخواسته های خبرنگاران رسانه هاحاضردراین نشست بود که بابحث وتبادل نظردرجلسه قراربراین شدتادرخواستی باامضاء خبرنگاران به دفترامام جمعه زابل تحویل داده شودتاباگفتگوونشست بافرماندارومسئول ارشادبه یک جمعبندی کلی برسند.

گزارش از ناصر پودینه سایت طلوع سیستان

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *